Program

11.00 – 12.45

Young Researcher Meeting
Sesja Młodych Naukowców Chair/Przewodniczący:
prof. A. Borkowska (Bydgoszcz)
prof. I. Uchmanowicz (Wrocław)

12.45 -13.30

Break – lunch
Przerwa – lunch

13.30 – 13.40

Opening of the conference
Otwarcie konferencji

dr R. Topór-Mądry (Warszawa)
prof. A. Kubica (Bydgoszcz)

13.40 – 15.00

Session I
Sesja I

Chair/Przewodniczący:
prof. A. Kleinrok (Zamość)
prof. T. Zdrojewski (Gdańsk)

13.40 – 14.00 – prof. J. Budzyński (Bydgoszcz)
Concepts of healthy nutrition – science or fashion?

Koncepcje zdrowego żywienia – nauka czy moda?

14.00 – 14.20 – prof. W. Drygas (Warszawa)
Social campaigns – building awareness of patients and doctors.

Kampanie społeczne – budowanie świadomości pacjentów i lekarzy.

14.20 – 14.40 – dr R. Topór-Mądry (Warszawa)
Place of the Agency for the Evaluation of Medical Technology and Tariffs in the implementation of new therapeutic strategies.

Miejsce Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji we wdrażaniu nowych strategii terapeutycznych.

14.40 – 15.00
Discussion panel

Panel dyskusyjny

15.00 – 15.10
Break
Przerwa

15.10 – 16.50

Session II
Sesja II

Chair/Przewodniczący:
prof. K. Kędziora-Kornatowska (Bydgoszcz)
prof. W. Drygas (Warszawa)

15.10 – 15.30 – prof. A. Kleinrok (Zamość)
Early rehabilitation after myocardial infarction.

Wczesna rehabilitacja po zawale serca 

15.30 – 15.50 – prof. P. Jankowski (Kraków)
Secondary prevention of ischemic heart disease – from research to daily practice.

Wtórna prewencja choroby niedokrwiennej serca – od badań do codziennej praktyki.

15.50 – 16.10 – prof. I. Uchmanowicz (Wrocław)
Secondary prevention in heart failure.

Prewencja wtórna w niewydolności serca.

16.10 – 16.30 – prof. A. Kubica (Bydgoszcz)
Effectiveness of secondary prevention – diagnosis.

Skuteczność prewencji wtórnej – diagnoza

16.30 – 16.50
Discussion panel

Panel dyskusyjny

16.50 – 17.00
Break
Przerwa

17.00 – 18.20

Session III
Sesja III

Chair/Przewodniczący:
prof. A. Goch (Bydgoszcz)
prof. P. Jankowski (Kraków)

17.00 – 17.20 – prof. T. Zdrojewski (Gdańsk)
Risk profile of cardiovascular diseases – population studies in Poland.

Profil zagrożenia chorobami układu sercowo-naczyniowego – badania populacyjne w Polsce.

17.20 – 17.40 – prof. G. Grześk (Bydgoszcz)
Risk factors in patients after myocardial infarction –hypercholesterolemia.

Czynniki ryzyka u osób po zawale serca  – hypercholesterolemia.

17.40 – 18.00 – prof. M. Jaguszewski (Gdańsk)
Risk factors in patients after myocardial infarction – hyperuricemia.

Czynniki ryzyka u osób po zawale serca  – hyperurykemia.

18.00 – 18.20
Discussion panel

Panel dyskusyjny